кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Інформація для вступників
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Студентське життя
Olympiada
НДР
Наукова робота студентів
Конференції
Міжнародний центр
Науково-методологічні семінари
Студентський науковий вісник з Економічної кібернетики
Наші випускники
Контакти

Інформація для абітурієнтів

          

Галузь знань  Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 051 Економіка

Освітня програма:

 1. Бізнес-аналітика
 2. Економіка підприємства
 3. Програмування економічних процесів

СЕРЕДНЯ Заробітна плата та потреба в фахівцях

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «БІЗНЕС-АНАЛІТИКА»

комплексна  практико орієнтована освітня програма,  яка охоплює повний спектр знань, необхідних для ефективного вирішення бізнес-задач в умовах невизначеності та ризику на основі поєднання новітніх методів обробки великих масивів даних, інформаційних технологій, статистичних методів аналізу даних та методів економіко-математичного моделювання.

СХЕМА СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
«БІЗНЕС-АНАЛІТИКА»

ПОСАДИ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «БІЗНЕС-АНАЛІТИКА»
відповідно до ДК 003:2010


Бізнес-аналітик на підприємстві

 • Економіст 
 • Аналітик (банківська діяльність)
 • Аналітик з інвестицій
 • Аналітик з кредитування
 • Економетрист
 • Економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

Професіонали з управління проектами та програмами

 • Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА  «ПРОГРАМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»

практико орієнтована освітня програма, яка охоплює повний спектр знань загальних законів та тенденцій розвитку економічних систем, поведінки суб’єктів ринку, соціально-економічні процеси, їх моделювання для управління та регулювання на основі розробки алгоритмів та програм для прийняття управлінських рішень.

СХЕМА СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
«ПРОГРАМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»

ПОСАДИ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ПРОГРАМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»
відповідно до ДК 003:2010

Розробники комп'ютерних програм 

 • Програміст (база даних)
 • Програміст прикладний
 • Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення
 • Аналітик комп'ютерних систем
 • Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення
 • Аналітик комп'ютерного банку даних
 • Адміністратор бази даних
 • Адміністратор даних
 • Адміністратор доступу
 • Адміністратор задач
 • Адміністратор системи 

Техніки-програмісти

 • Фахівець з інформаційних технологій
 • Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)
 • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • Фахівець з розроблення комп'ютерних програм

Професіонали в інших галузях обчислень (комп'ютеризації) 

 • Експерт з управління інформаційними технологіями

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

практико орієнтована освітня програма, яка охоплює повний спектр знань, необхідних для вирішення конкретних економічних завдань на рівні підприємства щодо ресурсного забезпечення його діяльності, організації й планування ефективної його роботи та розвитку в умовах невизначеності та ризику.

СХЕМА СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

ПОСАДИ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
відповідно до ДК 003:2010

Професіонали з фінансово-економічної безпеки 

 • Професіонал з фінансово-економічної безпеки 
 • Фахівець з управління активами

Професіонали у сфері ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва та інноваційної діяльності 

 • Економіст із збуту 
 • Консультант з ефективності підприємництва 
 • Консультант з раціоналізації виробництва 
 • Професіонал з інноваційної діяльності 
 • Фахівець з ефективності підприємництва 

Економісти 

 • Економіст 
 • Економіст аналізу господарської діяльності 
 • Економіст з матеріально-технічного забезпечення 
 • Економіст з планування 
 • Економіст із ціноутворення 
 • Економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру 
 • Консультант з економічних питань 

Професіонали з управління проектами та програмами 

 • Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва 

          

Шановний абітурієнт!

В цьому році ВПЕРШЕ в Полтавському університеті економіки і торгівлі БЮДЖЕТНІ місця на одну з найбільш актуальних і престижних на сьогодні спеціальностей - спеціальність «Економічна кібернетика».

А що ти знаєш про спеціальність «економічна кібернетика»?

Складність процесів та явищ, що характеризують сучасну економіку, вимагає подальшого розвитку та застосування економічної кібернетики – комплексної специфічної науки про функціонування та структурну організацію економічних систем як систем управління, їх аналіз, синтез і оптимізацію.

Користуючись методами математичних, економічних та комп'ютерних наук, економічна кібернетика досліджує будь-який економічний об’єкт як цілісну систему (чи підсистему), створюючи при цьому свій інструментарій для підтримки прийняття рішень всіх учасників економічної діяльності – органів державної влади та управління підприємницьких структур, неприбуткових громадських організацій, окремих споживачів, тощо. На будь-якому рівні управління прийняття рішень повинно бути науково обґрунтованим, раціональним і адекватним реальній ситуації. Досягти цього без застосування економіко-математичного моделювання і комп'ютерних та інформаційних технологій неможливо. З іншого боку, економічна кібернетика створює певну теоретичну базу і стимулює розвиток кількісних методів економічного аналізу, методів моделювання, теорії систем, комп’ютерно-інформаційні галузі. Кібернетичний підхід у економіці не заперечує класичних методів економічних досліджень, а підсилює їх, формалізуючи та конкретизуючи відповідний об’єкт та його значення, системно доповнюючи кінцеві результати.

Сучасний стан розвитку економічної кібернетики

Сьогодні  економічна кібернетика розвивається в нашій країні  стрімко і плодотворно, сформовані потужні напрямки її теоретичних і прикладних  досліджень, обчислювана база. Показали свою результативність методи, головний з яких – моделювання складних економічних систем і процесів. До речі за кордоном існує тенденція замінювати термін «економічна кібернетика», так у Франції  говорять про «інформатику», а у Великобританії використовують термін «комп’ютер сайнс» і «теорія сістем». Однак ці терміни досить вузькі в порівнянні з тим багатим змістом, який міститься в понятті «економічна кібернетика».  В наш час економічна кібернетика все більше стає галуззю, в якій  вивчаються нетрадиційні за постановкою та складністю задачі управління, такі як, наприклад, управління проектами.

Спеціальність «Економічна кібернетика» – одна з найбільш актуальних і престижних на сьогодні спеціальностей, яку хоче здобути молодь, щоб отримати фах економіста-кібернетика. Абітурієнти, яких приваблює інформатика, математика, та економіка і які прагнуть в умовах ринкової економіки стати спеціалістами, попит на яких у розвинутих країн світу неперервно зростає, мають чудовий шанс здобути ступені бакалавра, спеціаліста та магістра з економічної кібернетики на кафедрі економічної кібернетики Полтавського університету економіки і торгівлі.

Фахова підготовка студентів як майбутніх фахівців забезпечується ґрунтовною базовою програмою з економічних, математичних, комп’ютерних та економіко-математичних дисциплін. Ця програма максимально наближена до сучасних світових стандартів освіти з даної спеціальності. Навчальний план економістів-кібернетиків розрахований на талановитих, цілеспрямованих і працьовитих студентів, які вже з першого курсу одержують важливі навички економіко-математичного моделювання та експлуатації сучасних програмних продуктів і комп’ютерних систем при дослідженні конкретних економічних об’єктів.

Відмінність від інших економічних спеціальностей

На відміну від випускників вузів, які отримали стандартну економічну освіту випускники напряму підготовки «економічна кібернетика» відрізняються в першу чергу широтою мислення, навичками глибокого налізу і вмінням знаходити нестандартні рішення. Випускник напряму підготовки «економічна кібернетика» ­­­- це спеціаліст широкого профілю в галузі підготовки і реалізації ефективних рішень в соціально-економічних системах. Диплом бакалавра напряму підготовки «економічна кібернетика» є базовим для підготовки магістрів в галузі фінансів і економістів інших напрямків.

Працевлаштування

Згідно з державним класифікатором професії й діапазоном первинних посад, які може обіймати випускник з дипломом даної спеціальності, надзвичайно широкий. Зокрема, це можуть бути посади керівника малого підприємства, керівника аналітичного центру з обробки економічної, фінансової та облікової інформації, керівника підрозділу комп’ютерних послуг, керівника фінансово-економічної служби, консультанта з економічних питань, адміністратора комп’ютерної мережі, адміністратора задач і систем, адміністратора бази даних, аналітика з комп’ютерних систем і комп’ютерних комунікацій, аналітика комп’ютерного банку даних, інженера із впровадження нової техніки і технології, інженера з організації управління виробництвом, інженера-програміста, інженера з автоматизованих систем управління виробництвом, викладача середніх загальноосвітніх і спеціалізованих навчальних закладів, наукового керівника та ін.

Економічна кібернетика – це, перш за все, системне світосприйняття, прогресивне економічне мислення та сучасні можливості дослідження економічних процесів і систем, наукові підходи до розв’язання економічних проблем, високий професіоналізм, найсучасніші інформаційні технології, нові комп’ютерні методи управління та прийняття ефективних економічних рішень.

Зростаюча комп'ютеризація та інформатизація всіх сфер економіки і суспільного життя у цілому, вдосконалення засобів інформаційного моделювання та підтримки прийняття рішень у будь-якій економічній та суспільній структурі забезпечують актуальність і очевидні перспективи фахівців з економічної кібернетики.

Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ) запрошує отримати одну з найбільш престижних на сьогодні спеціальностей – спеціальність «Економічна кібернетика».

Університет акредитований за ІV рівнем ДАК України 02.07.2009 року. Ліцензія Міністерства освіти і науки України: серія АВ № 529653 від 23.06.2010 року.  У травні 2009 року університет пройшов акредитацію на відповідність системі міжнародних стандартів управління якістю серії ІSO-9001:2008, розробив і успішно реалізує Комплексну програму впровадження системи управління якістю освітньої діяльності. Освітня діяльність університету відповідає стандартам ІQNet  (Міжнародної Мережі Сертифікації) та DQS GmbH (німецького органу сертифікації системи управління якістю).

Навчання

Ми створили найкращі умови для навчання студентів:

 • найкращий професорсько-викладацький склад (більше 60 докторів наук та професорів, 304 кандидатів наук та доцентів);
 • 80% докторів наук Полтавського регіону, які готують фахівців у сфері економіки, працюють в університеті;
 • найсучасніша матеріально-технічна база (50 лекційних аудиторій оснащені мультимедійними проекторами, комп’ютерні аудиторії мають найсучасніші комп’ютери);
 • комп’ютерний парк університету налічує 1500 ПЕОМ, які об’єднані в єдину університетську локальну мережу з можливостями доступу до мережі Internet та Uran;
 • у нас дистанційні технології навчання;
 • ми єдині в регіоні володіємо найкращою електронною бібліотекою, в якій представлені найновіші підручники з фахових дисциплін;
 • наші студенти мають необмежений високошвидкісний доступ до мережі Internet.
 • всі іногородні студенти 100% забезпечені проживанням у гуртожитках, які оснащені комп’ютерами з доступом до внутрішньої локальної мережі, електронної бібліотеки та мережі  Internet;
 • ми створили затишні умови для навчання: теплі аудиторії взимку (за рахунок індивідуального опалення), та прохолодні влітку (в аудиторіях встановлені кондиціонери).

Дозвілля студентів

Ми володіємо унікальною спортивною базою:

 • власним футбольним полем з новітнім штучним покриттям;
 • спортивним залом для занять легкою атлетикою, баскетболом, волейболом;
 • новим тренажерним залом, оснащений найсучаснішими тренажерами;
 • для любителів плавання – предоставляється басейн.

У нас є команда КВК, різні гуртки за вподобаннями, постійно проводяться дні спеціальностей, дні студентського самоврядування.

Диплом

Студенти отримують диплом міжнародного стандарту.

 • Навчання в університеті відбувається у відповідності до єдиної кредитно-трансферної системи (КТС), що передбачено Болонським процесом.
 • Дистанційні технології навчання розроблені і створені на рівні країн СНД.

Між Міністерством освіти і Полтавським університетом економіки і торгівлі підписаний договір про фінансування підготовки фахівців. ПУЕТ – це профільний ВУЗ, який має бюджетні місця (у непрофільних вузах бюджетних місць не має).

Вартість навчання за контрактом складає від 4200 до 6500 грн., та визначається з урахуванням різних пільг на навчання.

Всі студенти, що мають високі результати успішності, не залежно від форми навчання (бюджет, контракт) отримують стипендію.

Висока комп’ютерна насиченість освітньої діяльності навчального закладу, широке впровадження комп’ютерних технологій у навчальну, наукову, управлінську, бібліотечну, видавничу й обліково-фінансову діяльність забезпечила університету пріоритетне місце серед економічних вищих навчальних закладів України за рівнем комп’ютеризації освітньої діяльності.

Полтавський університет економіки і навчання – це університет інноваційних технологій і навчання.

Абітурієнти, які одразу здають оригінали сертифікатів та атестату отримують 100% гарантію на зарахування до ПУЕТ.