кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Інформація для вступників
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Студентське життя
Olympiada
НДР
Наукова робота студентів
Конференції
Міжнародний центр
Науково-методологічні семінари
Студентський науковий вісник з Економічної кібернетики
Наші випускники
Контакти

Концепція кафедри

          

 • Якісна підготовка висококваліфікованих фахівців в області моделювання економічних процесів, розробка автоматизованих систем управління, їх впровадження та підтримка
 • Наукова робота в області економіки, організації та управління підприємствами, моделювання економіки.

           

Стратегічна мета кафедри: розвиток наукової діяльності в галузі економіко-математичного моделювання  та сучасних інформаційних технологій і підготовка висококваліфікованих фахівців з економічної кібернетики.

Головною метою підготовки фахівців з економічної кібернетики є задоволення потреб особистостей, господарюючих суб’єктів, урядових інститутів, громадських організацій та держави в цілому в отриманні відповідного продукту освітньої галузі. Реалізація визначеної мети здійснюється через:

 • задоволення потреб особистості у вищій освіті, розвитку інтелектуальних, культурних, духовних, світоглядних і загальнолюдських якостей, оволодінні професійними знаннями та уміннями;
 • задоволення потреб підприємств усіх форм власності у висококваліфікованих фахівцях з економічної кібернетики;
 • задоволення потреб університету у власному розвитку, а також у формуванні позитивного іміджу університету.

Завданнями підготовки фахівців з економічної кібернетики є:

 • розвиток інтелектуальних, фізичних, культурних, духовних, світоглядних і загальнолюдських якостей особистості, національної самосвідомості і патріотизму;
 • здійснення заходів щодо забезпечення пізнання змісту загальноосвітніх дисциплін, а також створення засад для набуття глибоких професійно-орієнтованих системних знань і навичок;
 • формування системи професійних знань і умінь з циклу професійних дисциплін, набуття яких здатне забезпечити ефективну діяльність випускника;
 • забезпечення конкурентоспроможності випускника університету на ринку праці.

Згідно концепції розвитку напряму підготовки “Економічна кібернетика” визначаються наступними принципами:

 • єдність теоретичної і практичної підготовки, навчальної, наукової і виховної роботи;
 • гуманізація освітньої діяльності, національна спрямованість, органічне поєднання її з історією, культурою та здобутками України;
 • гармонійне поєднання інтегрованості, варіативності та індивідуалізації змісту і форм навчання;
 • демократизація освітньої діяльності, пріоритетність загальнолюдських цінностей;
 • безперервність освіти, цілісність і наступність у навчанні та вихованні;
 • відповідність вимогам Законів України; нормативним документів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки та інших міністерств; державним стандартам та досвіду освітньої діяльності.