кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Напрями підготовки

           

           

У 2014 році Полтавський університет економіки і торгівлі»  за поданням акредитаційної комісії був визнаний акредитованим за напрямом підготовки (спеціальністю)  «Економічна кібернетика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра (25), спеціаліста (25), бакалавра (50) згідно наказу МОН України № 2323л від 11.06.2014

Кафедра надає освітні послуги за напрямом: 0305 "Економіка та підприємництво"  пов'язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, (в т.ч. для іноземних громадян) у підготовці бакалаврів  за спеціальністю 6.030502 "Економічна кібернетика"  (ліцензований обсяг 75 осіб) згідно ліцензій №363168 Міністерства освіти і науки України  ДАК від 26.06.2007р. протокол №67 (наказ МОН України від 09.07.2007р. №1848-Л) та магістрів 8.050102 (ліцензований обсяг 25 осіб) спеціалістів 7.050102 (ліцензований обсяг 50 осіб) згідно ліцензії № 420523 ДАК від 01.07.2008р. протокол №72 (наказ МОН України від 07.07.2008р. №2180Л).

Спеціальність "Економічна кібернетика" в нашому університеті було відкрито у 2004 році. Вона є складовою частиною напряму "Економіка і підприємництво".

Випускники за спеціальністю "Економічна кібернетика" готуються до управління складними соціально-економічними і виробничими системами в умовах ринкової економіки на основі глибоких знань з економіки, математичних методів моделювання та обчислювальної техніки, мають навички аналізу економічних проблем, постановки задач і оцінки наслідків альтернативних варіантів рішень та розв’язувати проблеми в умовах впливу численних випадкових дестабілізуючих чинників, взаємопов’язаних динамічних процесів, неповноти вихідної інформації, багатоваріантності шляхів досягнення кінцевих результатів, грунтовну підготовку з новітніх інформаційних систем та комп’ютерних технологій, захисту інформації.

Це — майбутні працівники підприємств, фінансово-кредитних установ з упровадження, супроводу, аналізу і прогнозування фінансово-економічних ситуацій, управління економічними об’єктами в ринкових умовах, проектування, розробка, супровід та експлуатації сучасних інформаційних систем і технологій управління виробництвом, капіталом і ринком, економісти, операціоністи, технологи, адміністратори, фахівці з карткових та Інтернет-технологій, програмісти, викладачі та наукові співробітники вузів.

Фахова підготовка студентів як майбутніх фахівців забезпечується ґрунтовною базовою програмою з економічних, математичних, комп’ютерних та економіко-математичних дисциплін. Ця програма максимально наближена до сучасних світових стандартів освіти з даного напряму. Навчальний план економістів-кібернетиків розрахований на талановитих, цілеспрямованих і працьовитих студентів, які вже з першого курсу повинні одержувати важливі навички економіко-математичного моделювання та експлуатації сучасних програмних продуктів і комп’ютерних систем при дослідженні конкретних економічних об’єктів.

Знання, якими володіє випускник вузу за фахом «Економічна кібернетика», дозволяють йому кваліфіковано розробляти і досліджувати складні економіко-математичні моделі виробничої діяльності господарських об'єктів різних форм власності.

Згідно з державним класифікатором професій перелік первинних посад, які може обіймати випускник з дипломом даного напряму, надзвичайно широкий. Зокрема, це можуть бути посади керівника малого підприємства, керівника аналітичного центру з обробки економічної, фінансової та облікової інформації, керівника підрозділу комп’ютерних послуг, керівника фінансово-економічної служби, консультанта з економічних питань, адміністратора комп’ютерної мережі, адміністратора задач і систем, адміністратора бази даних, аналітика з комп’ютерних систем і комп’ютерних комунікацій, аналітика комп’ютерного банку даних, інженера із впровадження нової техніки і технології, інженера з організації управління виробництвом, інженера-програміста, інженера з автоматизованих систем управління виробництвом, викладача вищих, загальноосвітніх і спеціалізованих навчальних закладів, наукового керівника тощо.

Завдяки фундаментальній підготовці в області математичних методів та інформаційних технологій економісти-кібернетики з успіхом виконують обов’язки менеджерів проектів, у тому числі проектів інформатизації, спеціалістів з організаційного проектування, ризик-менеджерів, системних аналітиків, спеціалістів в області сучасної економіки і управління підприємствами з оригінальним управлінським світоглядом, що дає можливість вирішувати нові задачі, які стоять перед вітчизняною економікою.

Студенти напряму «Економічна кібернетика» проходять виробничу практику (4 курс) та переддипломну практику (5 курс) за межами університету.
Основні підприємства та організації, які є базами практики студентів напряму «Економічна кібернетика»:

  • ВАТ «Полтавський автоагрегатний завод»;
  • Товариство з обмеженою відповідальністю “ТД  Полагросервіс” м. Полтава;
  • Управління пенсійного фонду України Київського району в м. Полтаві;
  • Філія “Полтавське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк України”;
  • Відкрите акціонерне товариство “Карлівський машинобудівний завод” смт. Карлівка Полтавської обл.;
  • Філія “Полтавське головне регіональне управління” публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Приватбанк” м. Полтави;
  • ВАТ «ТРЗ».

Випускники кафедри ЕК

 

2008

2009

2010

2011

2012

всього

бакалавр

35

48

53

43

46

225

спеціаліст

 

14

20

17

26

77

магістр

 

21

26

24

21

92