кафедра економіки підприємства та економічної кібернетики

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Інформація для вступників
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Студентське життя
Olympiada
НДР
Наукова робота студентів
Конференції
Науково-методологічні семінари
Студентський науковий вісник з Економічної кібернетики
Наші випускники
Контакти

Науково-дослідна робота

          

На базі ВНС Укоопспілки Полтавському університеті економіки і торгівлі відповідно до п. 6.1. Статуту Академії економічних наук України і рішення Бюро Президії Академії економічних наук України (протокол № 2 від 12 квітня 2017 р.) було створено Полтавське обласне відділення у складі Академії економічних наук України. Керівником відділення призначений Рогоза Микола Єгоровича, академік АЕН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики  Полтавського університету економіки і торгівлі.

          

Наукова школа

Під керівництвом доктора економічних наук, професора, академіка АЕНУ Рогози Миколи Єгоровича на кафедрі економічної кібернетики постійно працює наукова школа «Формування механізмів ефективної діяльності підприємств, стратегій розвитку та їх моделювання».

В рамках наукової школи захистили дисертації:

 • докторську - завідувач кафедри економічної кібернетики Рогоза Микола Єгорович;
 • кандидатські - Скляр Артем Анатолійович, науковий керівник – д.е.н., проф. Рогоза М. Є.; Гаркуша Сергій Володимирович, науковий керівник – д.т.н., с.н.с. Коляденко Ю. Ю.; Вергал Ксенія Юріївна, науковий керівник – д.е.н., проф. Рогоза М. Є.; Синенко Інна Анатоліївна, науковий керівник – д.е.н., проф. Рогоза М. Є.; Кузьменко Олександра Костянтинівна, науковий керівник – д.е.н., проф. Рогоза М. Є.

В докторантурі/аспірантурі навчаються: докторант - Роскладка А.А.; докторанти – здобувачі: Івченко Є.І., Педченко Н.С.; аспіранти: Книш С.І., Яременко О.В., Нестуля Ю.О., Павлій О.В., Бабич А.В., Бабич М.О., Іщенко Є.В., Тронь С.П., Паршина С.В., Сердюк І.О.

Науково-дослідна робота

Сьогодні значна кількість великих підприємств шукають вирішення у створенні власних спеціалізованих наукових підрозділів, які орієнтовані на розв’язування управлінських проблем. У результаті виникає необхідність у підготовці спеціалістів, озброєних сучасним інструментарієм інформаційних технологій та кількісних методів, що вимагає від підприємства вирішення задачі консолідації та створення власного наукового потенціалу.

Науковий підхід до моделювання соціально-економічних процесів та створення на основі розроблених моделей інформаційних систем є запорукою ефективного управління складними економічними об’єктами.

Наукова робота є частиною стратегічної мети діяльності кафедри економічної кібернетики і невід’ємною складовою діяльності кожного викладача професорсько-викладацького складу кафедри.

За час існування кафедри захистили дисертації:

докторські:

 • Рогоза Микола Єгорович - завідувач кафедри економічної кібернетики– червень 2006 р. (науковий керівник – д.е.н., проф. Ткаченко В.А.);
 • Роскладка Андрій Анатолійович – березень 2013 р. (науковий керівник – д.е.н., проф. Рогоза М. Є);
 • Педченко Наталія Сергіївна – березень 2013 р. (науковий керівник – д.е.н., проф. Рогоза М. Є);

кандидатські:

 • Скляр Артем Анатолійович – грудень 2008 р. (науковий керівник – д.е.н., проф. Рогоза М. Є);
 • Гаркуша Сергій Володимирович – червень 2009 р. (науковий керівник – д.т.н., с.н.с. Коляденко Ю. Ю.).
 • Вергал Ксенія Юріївна – квітень 2010 р. (науковий керівник – д.е.н., проф. Рогоза М. Є);
 • Сененко Інна Анатоліївна – січень 2011 р. (науковий керівник – д.е.н., проф. Рогоза М. Є.);
 • Кузьменко Олександра Костянтинівна – жовтень 2011 р. (науковий керівник – д.е.н., проф. Рогоза М. Є.);
 • Чілікіна Тетяна Василівна – березень 2012 р. (науковий керівник к.ф.-м.н., доц. Ємець Є.М.);
 • Ольховський Дмитро Миколайович – листопад 2012 р. (науковий керівник к.ф.-м.н., доц. Ємець Є.М.);
 • Яременко Олександра Володимирівна – квітень 2013 р. (науковий керівник – д.е.н., проф. Рогоза М. Є.);
 • Олексійчук Юрій Федорович – квітень 2014 р. (науковий керівник к.ф.-м.н., доц. Ємець Є.М.).

В рамках науково-дослідної роботи кафедри були виконані наступні науково-дослідні теми:

 • науково - дослідна робота за темою дисертаційного дослідження:: „Створення механізмів забезпечення ефективності функціонування промислових підприємств”, наук. керівник к.т.н., доцент Рогоза М.Є.;
 • програмне забезпечення тестової системи, наук. керівник доц. Клименко В.І.;
 • розробка та впровадження в експлуатацію програмного комплексу „Акціонерні збори” з метою реєстрації учасників зборів акціонерних товариств та оброблення результатів голосування, науковий керівник доцент Крещенко Л.Ф.;
 • розробка та впровадження програмного засобу „Обмін акцій” для обліку обміну акцій акціонерного товариства в результаті його поділу або злиття, керівник доцент Крещенко Л.Ф.;
 • розробка та впровадження в експлуатацію програмного комплексу „Дивіденди по розрахунку та обліку виплати дивідендів власникам цінних паперів акціонерних товариств, науковий керівник Крещенко Л.Ф.;
 • розробка та впровадження тренінго-контролюючої системи для курсу “Проектування баз даних”, науковий керівник доц. Крещенко Л.Ф.;
 • розробка та впровадження у віртуально-тренінгову систему „SITA” навчально-методичного комплексу з дисципліни „Економіко-математичне моделювання”, науковий керівник доц. Негребецька Л.А.;
 • формування механізмів та систем стратегій інноваційного розвитку підприємств споживчої кооперації, науковий керівник: д.е.н, професор, академік АЕНУ Рогоза М.Є.; виконавці: доц. Негребецька Л.А., ас. Вергал К.Ю., ас. Кузьменко О.К.; номер державної реєстрації - 0108v000096;
 • механізми управління підприємствами та організаціями споживчої кооперації, науковий керівник: д.е.н, професор, академік АЕНУ Рогоза М.Є.; виконавці: доц. Негребецька Л.А., ст. викладач Карнаухова Г.В., ас. Сененко І.А., номер державної реєстрації - 0109v003892;
 • процеси та їх моделі в управлінні вищим навчальним закладом, науковий керівник: д.е.н, професор, академік АЕНУ Рогоза М.Є.; виконавці: доцент Роскладка А.А., доцент Козир О.О., ас. Шевченко С.В., ас. Шевченко К.І., номер державної реєстрації - 0110v002212.

За час свого становлення та самоствердження кафедра економічної кібернетики провела ряд наукових конференцій та засідань Круглих столів з провідними науковцями, а саме:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми функціонування вищих навчальних закладів економічного профілю" 22-23 жовтня 2009 року;
 • I-IIIВсеукраїнські науково-практичні Інтернет – конференції «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління» 2011-2013 роки;

Засідання Круглих столів за участю:

 • Лисенка Ю. Г. - члена-кореспондента НАН України, завідувача кафедри економічної кібернетики Донецького національного університету, д.е.н., професора;
 • Ткаченка В. А. – Президента Міжнародної академії біоенерготехнологій, головного наукового співробітника інституту розвитку економіки та суспільства Дніпропетровського університету економіки і права, д.е.н., професора;
 • Рамазанова С. К. - декана факультету управління, завідувача кафедри економічної кібернетики Східноукраїнського національного технічного університету імені Володимира Даля, професора, д.т.н., д.е.н., академіка Міжнародної академії інформатизації, Міжнародної академії наук екологічної безпеки, Академії економічних наук України, члена-кореспондента Академії технологічних наук України, заслуженого Діяча науки і техніки України;
 • Іванова М. М. - проректора по науково-педагогічній роботі Класичного приватного університету м. Запоріжжя, директора інституту управління КПУ, д.е.н., професора;
 • Андрієнка В.М. - завідувача кафедри інформаційних систем управління Донецького національного університету, д.е.н., професора;
 • Крисанова Д. Ф. – провідного наукового співробітника ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України”, д.е.н., професора;
 • Лепи Р. М. – зав. відділом Інституту економіки промисловості НАН України, д.е.н., професора;
 • Сергєєвої Л. Н. - зав. кафедри економічної кібернетики та статистики Приватного класичного університету м. Запоріжжя, д.е.н. професора;
 • Харченка О.А. - зав. кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем КНТЕУ, к.т.н. доцент.

На кафедрі систематично ведеться студентська наукова робота під керівництвом досвідчених фахівців провідних дисциплін, результати якої доповідаються на щорічних науково-дослідних конференціях нашого ВНЗ та за його межами, зокрема:

 • VI науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки „Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства”, березень 2009 року;
 • II міжвузівська науково-практична студентська конференція „Формування механізмів управління якістю підвищення конкурентоспроможності підприємств», квітень 2009 року;
 • VII науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки „Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства”, Чернігів, березень 2010 року;
 • XXXII-XXXVIIнаукові студентські конференції ПУЕТ (ПУСКУ), секція економічної кібернетики “Прикладні проблеми сучасної економіки” 2009-2014 роки.

Основні наукові публікації викладачів кафедри:

 • Рогоза М.Є. Управління промисловими підприємствами: соціально-економічні чинники та особливості організації. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – 281 с.
 • Рогоза М.Є., Скляр А.А. Стратегічне управління підприємствами споживчої кооперації: економетрично-інформаційні системи і моделі. Монографія // - Полтава: ПУСКУ, 2009. – 117 с.
 • Рогоза М.Є., В.П Антонюк, С.С. Аптекар, Н.А. Балтачева та ін.; за заг. Ред. В.І. Ляшенка. Глобальна економічна криза 2008-2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні/ Механізм адаптації підприємств до зовнішнього середовища через реструктуризацію. Монографія // ТОВ «Юго-Восток Лтд», Донецьк, 2010. – 414 с. – (С. 215-226).
 • Рогоза М.Є., В.А. Ткаченко, Б.І. Холод та ін. Технологічний імператив розвитку інтелектуального потенціалу України: наук.-концепт. Альманах у 7 книгах. – Д.: Моноліт, 2010. – Кн. 4: Ініціативна інтелектуальна творча діяльність в основі розвитку: монографія. - 360 с.
 • Рогоза М.Є., В.А. Ткаченко, Б.І. Холод, Я.Г. Берсуцький та ін. Технологічний імператив розвитку інтелектуального потенціалу України: наук.-концепт. Альманах у 7 книгах. – Д.: Моноліт, 2010. – Кн. 5: Ініціативна інтелектуальна творча діяльність в основі розвитку: монографія. - 448 с.
 • Рогоза М.Є., Вергал К.Ю. Вибір ефективної стратегії інноваційного розвитку засобами теорії графів// Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 235: В 4 т. – Т. IІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ,  2008. – 272 с.
 • Рогоза М.Є., Яременко О.В. Оптимізація механізму внутрішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств споживчої кооперації// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія «Економічні науки». Полтава: ПУСКУ.  -  2010. – № 1(40). – С. 128 -131.
 • Рогоза М.Є., Педченко Н.С., Сапога Т.В. Поглиблення фінансового моніторингу ділової активності засобами маркетингового аналізу// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія «Економічні науки». Полтава: ПУСКУ.  -  2010. – № 2(41). – С. 183 -192.
 • Івченко Є.І. Проблеми інноваційного розвитку підприємств: інформаційно-комунікаційні технології // Науковий вісник ПУСКУ. Серія «Економічні науки». - Полтава, РВВ ПУСКУ.-2008.-№1(26). - С.112-117.
 • Івченко Є.І. Економічні проблеми стабілізації діяльності підприємств споживчої кооперації України // Торгівля і ринок України: тематичний збірник наукових праць. Головний редактор О.О. Шубін.-Донецьк, ДонНУЕТ.-2008.-Вип.26, Т.1.-С.49-54.
 • Івченко Є.І. Інформаційно-комунікаційні технології як ключовий фактор управління інноваційним розвитком підприємств // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. - Харків, НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».-2008.-№4(4). - С.80-91.
 • Івченко Є.І. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в системах управління підприємств: аспект впровадження // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009.- Вип. 257: в 7т.-Т.VІ.-С.1457-1464.
 • Івченко Є.І. Методологія синтезу систем управління підприємств споживчої кооперації України // Економічний простір. Збірник наукових праць. - Дніпропетровськ, ПДАБА, 2009.-№24.-С.309-315.
 • Івченко Є.І. Конкурентоздатність підприємств: стан і тенденції розвитку інформаційного середовища // Науковий вісник ПУСКУ. Серія «Економічні науки».- Полтава, РВВ ПУСКУ.-2009.-№2(33).-С.51-56.
 • Івченко Є.І. Пріоритети розвитку електронного бізнесу підприємств // Економічні інновації. Збірник наукових праць.-Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2009.-Вип. 36.-С.435-444.
 • Івченко Є.І. Методика аналізу систем управління підприємств споживчої кооперації України // Економіка розвитку. Науковий журнал. - Харків, видавництво ХНЕУ, 2009.-№3(51).-С.73-75.-ISSN 1683-1042.
 • Івченко Є.І. Головні пріоритети захисту економічних інтересів України: інноваційна діяльність // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Збірник наукових праць. «Економічні науки».- Чернівці, Технодрук, 2009.-С.306-315.-ISBN 978-966-8658-63-1.
 • Івченко Є.І. Інформаційно-комунікаційні технології для управлінського обліку на підприємствах // Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ.-Вип.6: Економічні науки. - Тернопіль, вид. ТНЕУ «Економічна думка», 2010.-С.28-31.-ISSN 1993-0259.
 • Івченко Є.І. Сучасні підходи до використання мобільного зв’язку в управлінні підприємствами. Початок. // Науковий вісник ПУСКУ. Серія «Економічні науки».-   Полтава, РВВ ПУСКУ.-2010.-№1(40).-С.90-97.
 • Івченко Є.І.  Методологічні аспекти впровадження мобільного зв’язку для управління підприємствами // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць Харківського інституту банківської справи університету банківської справи НБУ.-Вип. 1(8).-Ч.ІІ.-Харків: видавн. ХІБС УБС НБУ, 2010.-С.83-90.
 • Івченко Є.І. Сучасні підходи до використання мобільного зв’язку в управлінні підприємствами. Продовження. // Науковий вісник ПУСКУ. Серія «Економічні науки».- Полтава, РВВ ПУСКУ.-2010.-№2(41).-С.90-95.
 • Івченко Є.І. Стан і перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних систем підприємств споживчої кооперації // Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал.-№ 2, Т.3(150). - Економічні науки.-Хмельницький, ПП Ковальський, 2010.-С.76-80.
 • Роскладка А.А., Емец А.О. Решение одной комбинаторной задачи упаковки с учетом неопределенности данных, описанной нечеткими числами // Радиоэлектроника и информатика.-2007.- № 3. - С. 95-103.
 • Роскладка А.А., Емец О. А. О комбинаторной оптимизации в условиях неопределенности //  Кибернетика и системный анализ. – 2008. – № 5. – С. 35-44.
 • Роскладка А.А., Павленко Т. М Методика оцінки географічного положення з точки зору його вигідності для туристично-рекреаційної діяльності // Часопис соціально-економічної географії. - 2009, №7. - С. 39-45.
 • Роскладка А.А. Особливості функціонування інноваційного вищого навчального закладу в сучасних умовах //  Збірник наукових праць Національного університету податкової служби України (електронне фахове видання). - №2, 2010. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnudps/.
 • Роскладка А.А. Системні підходи до управління вищим навчальним закладом як суб’єктом ринкової економіки  //  Бізнес-інформ. -  №4(2), 2010. - С. 90-92.
 • Роскладка О.В., Ємець О.О. Задачі оптимізації на полікомбінаторних множинах: властивості та розв’язування: Монографія // – Полтава: ПУСКУ, 2006. ­– 129 с. 
 • Роскладка О.В. Прогнозування діяльності підприємства із застосуванням нейронно-мережевих технологій //  Матеріали міжнародної інтернет-конференції „Інформаційні системи та технології управління” (12 жовтня  2009 р, м. Донецьк ). – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – С. 50-51.
 • Вергал К.Ю. Інноваційний розвиток підприємства через інтеграцію стратегічного та інноваційного менеджменту // Економічний вісник Донбасу. – 2009. – № 1 (15). – С. 162–164.
 • Рогоза М.Є., Вергал К.Ю. Оптимізація процесу формування моделі стратегічного інноваційного розвитку підприємства: нечіткий багатокритеріальний аналіз // Модели управления в рыночной экономике : Сб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2008. – Спец. вып. – С. 399–405.
 • Вергал К.Ю. Теоретико-методологічні основи розробки стратегії інноваційного розвитку підприємства // Управління розвитком. – №19. – 2008.– С.27-28.
 • Вергал К.Ю. Комплексна модель стратегічного інноваційного розвитку підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 240: В 5 т. – Т. I. – Дніпропетровськ:ДНУ, 2008. – С. 41- 47.
 • Рогоза М.Є., Вергал К.Ю. Вибір ефективної стратегії інноваційного розвитку засобами теорії графів// Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 235: В 4 т. – Т. IІІ. – Дніпропетровськ:ДНУ, 2008. – С.544-550.
 • Рогоза М.Є., Вергал К.Ю. Роль та сутність стратегії інноваційного розвитку в системі загальної стратегії управління діяльністю підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 228: В 4 т. – Т. IV. – Дніпропетровськ:ДНУ, 2007. –С.968-972.
 • Кузьменко О.К. Механізм розподілу потенціалу підприємства. Матеріали VІ  Міжнародної науково – практичної конференції «Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України»: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – Т. 3. – 99с. – с. 35-37.
 • Рогоза М.Є., Кузьменко О.К. Організація самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Управління проектами інформатизації». Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції «Проблеми функціонування вищих навчальних закладів економічного профілю» (22-23 жовтня 2009 року). – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. – 282с. – с. 250-253.
 • Рогоза М.Є., Кузьменко О.К. Тенденції та особливості управління розвитком підприємств        // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Вип. 256: В 10 т – Т. ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – 304с. – С. 714-721. 
 • Кузьменко О.К. Синтез підходів до управління розвитком підприємств / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання» (11-12 березня 2010). – Сімферополь, 2010. – 451с. - с. 71-73.  
 • Рогоза М.Є., Кузьменко О.К. Моделювання механізму нарощування потенціалу розвитку підприємства. Тези доповідей. ХV Всеукраїнської науково – методичної конференції «Проблеми економічної кібернетики» (4-8 травня 2010 р. м. Євпаторія). – Луганськ - Євпаторія, 2010. – 250с. – с. 168-169. 
 • Рогоза М.Є., Кузьменко О.К. Сучасний стан будівельних підприємств Полтавської області: проблеми, динаміка, чинники впливу // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 261: В 7 т. – Т. І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 254-261.
 • Ємець Є.М. Формування портфеля цінних паперів з мінімізацією ризику та максимізацією прибутковості як задача комбінаторної оптимізації // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наук. праць. Вип. 190: В4 т. Том IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. С. 917-922.
 • Ємець О.О., Ємець Є.М., Олексійчук Ю.Ф. Задача формування портфеля цінних паперів: математична модель та розв’язання// Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип. 251, т.1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. - С. 242-247.
 • Емец О.А., Емец Е.М. Модификация метода комбинаторного отсечения в задачах оптимизации на вершинно расположенных множествах // Кибернетика и сист. анализ. – 2009. – №5. – С. 129-136.
 •  Ємець О.О., Ємець Є.М., Ольховський Д.М. Оптимізація лінійної функції на переставленнях: перетворення переставного многогранника до вигляду, необхідного для використання в алгоритмі Кармаркара // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2010. - № 2. – С. 43-49.
 • Емец О. А., Емец Е.М., Чиликина Т.В. Комбинаторное отсечение при решении оптимизационных нелинейных условных задач на вершинно расположенных множествах // Проблемы управления и информатики. – 2010 – №3. – С. 86-93.
 • Емец О. А., Емец Е.М., Чиликина Т.В. Математическая модель задачи оптимизации одной многопроцессорной вычислительной системы и ее решение // Проблемы управления и информатики. – 2011 – №1. – С. 63-68.
 • Ємець Є.М. Економіко-математичні лінійні умовні моделі комбінаторної оптимізації на переставленнях і їх розв’язування / Є. М. Ємець, О. О. Ємець, Т. О. Парфьонова, Т. В. Чілікіна // Науковий вісник ПУЕТ: Сер. Економічні науки – 2010. – №5(44), ч.ІІ. – С.180 – 184.
 • Ємець О.О. Другий метод комбінаторного відсікання в задачах на переставленнях та його програмна реалізація / О. О. Ємець, Є. М. Ємець , Д. М. Ольховський, Т.О. Парфьонова // Штучний інтелект. – 2011. – №1. – С.161-167.
 • Ємець О.О. Знаходження максимального потоку в мережі з додатковими комбінаторними обмеженнями / О. О. Ємець, Є. М. Ємець, Ю. Ф. Олексійчук // Таврійський вісник інформатики і математики. – 2011. – №1. – С.43-50.
 • Ємець О.О. Розв’язування лінійних умовних задач комбінаторної оптимізації на переставленнях / О.О. Ємець, Є.М. Ємець, Т.О. Парфьонова, Т.В. Чілікіна // Штучний інтелект. – 2011. – №2. – С.131-136.
 • Емец О.А. Прямой метод отсечений для задач комбинаторной оптимизации с дополнительными ограничениями / О.А. Емец, Е.М. Емец, Ю.Ф. Олексийчук // Кибернетика и сист. анализ. – 2011. – №6. – С. 116-124.
 • Ємець О.О. Прямий метод відсікання для задач комбінаторної оптимізації на розміщеннях / О. О. Ємець, Є. М. Ємець, Ю.Ф. Олексийчук // Вісник Запорізького національного університету. Фіз.-матем. науки. – 2011, №1. – С.36-43.
 • Ємець О.О. Оптимізаційні задачі на переставленнях: метод комбінаторного відсікання з використанням алгоритму Кармаркара. / О.О. Ємець, Є.М. Ємець, Д.М. Ольховський // Наукові записки НаУКМА. Серія: Комп’ютерні науки. – 2011. – Т. 125. – С. 61-63.
 • Ємець Є.М. Економіко математичні моделі нелінійної умовної оптимізації на переставленнях: метод гілок і меж / Є. М. Ємець, О. О. Ємець, Т. О. Парфьонова, Т. В. Чілікіна // Науковий вісник ПУЕТ: Сер. Економічні науки – 2011. – №3(48). – С. 107 – 113.
 • Ємець Є.М. Транспортні задачі на переставленнях та їх розв’язування другим методом комбінаторного відсікання / Є.М. Ємець, О.О. Ємець, Т.О. Парфьонова, Д.М. Ольховський // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць.– Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 264, т. VI. – С. 1449-1457.
 • Емец О.А. Метод анализа графа перестановочного многогранника для линейных условных оптимизационных задач с реализацией для многопроцессорной системы / О.А. Емец, Е.М. Емец, Д.Н. Ольховский // Проблемы управления и информатики. – 2012 – №3. – С. 46-55.
 • Емец Е.М. NP-трудность комбинаторной задачи нахождения максимального потока / Е.М. Емец, Ю.Ф. Олексийчук // Таврический вестник информатики и математики. – 2012, №2. – С.36-44.
 • Ємець О.О. Комбінаторна задача знаходження максимального потоку та метод гілок та меж для її розв’язування / О.О. Ємець, Є.М. Ємець, Ю.Ф. Олексийчук // Вісник Запорізького національного університету. Фіз.-матем. науки. – 2012, №1. – С. 91-98.
 • Ємець О.О. Жадібний метод розв’язання комбінаторної задачі знаходження максимального потоку в мереж / О.О. Ємець, Є.М. Ємець, Ю.Ф. Олексийчук // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер.: Фіз.-матем. науки. Збірн. наук. праць. – 2012 – Вип. 7. – Кам’янець-Поділ. Нац. ун-т ім. Івана Огієнка, ІК ім В.М.Глушкова НАНУ. – С. 93-99.
 • Емец О.А. Решение линейных условных полностью комбинаторных оптимизационных задач на перестановках методом ветвей и границ / О.А. Емец, Е.М. Емец, Т.А. Парфенова, Т.В. Чиликина // Кибернетика и сист. анализ. – 2013. – №2. – С. 121–138.
 • Ємець О.О. Розв'язування економіко-математичних моделей у вигляді задачі оптимізації на переставленнях з використанням графа переставного многогранника / О. О. Ємець, Є. М. Ємець, Д. М. Ольховський // Науковий вісник ПУЕТ: Сер. Економічні науки – 2011. – №6 (51), ч. 1. – С.195 – 197.
 • Ємець О.О. Поліноміальний метод наближеного розв’язання комбінаторної задачі знаходження максимального потоку в мережі / О.О. Ємець, Є.М. Ємець, Ю.Ф. Олексийчук // Доповіді НАНУ - 2013. - № 4. – С. 33-37.
 • Yemets O.A., Yemets Ye.M. A modification of the method of combinatorial truncation in optimization problems over vertex-located sets // Cybernetics and Systems Analysis – 2009 – V. 45, № 5. – P. 785-791.
 • Yemets O.A, Yemets E.M., Chilikina T.V. Combinatorial Cutting while Solving Optimization Nonlinear Conditional Problems of the Vertex Located Sets// Journal of Automation and Information Sciences. –2010. – Vol. 42 – № 5 – Р. 21–29.
 • Yemets O.A, Yemets E.M., Chilikina T.V. Mathematical Model for Optimization Problem of One Multiprocessing Computer System and Its Solution // Journal of Automation and Information Sciences. –2011. – Vol. 43 – № 1 – Р. 65–71.
 • Iemets O.O. Direct cut-off method for combinatorial optimization problems with additional constraints / O.O. Iemets, Ye.M. Yemets and Yu.F. Oleksiichuk// Cybernetics and Systems Analysis – 2011 – V. 47, № 6. – P. 932-940.
 • Iemets O.A. Method of Analysis of the Permutable Polyhedron Graph for Linear Conditional Optimization Problems with the Implementation for a Multiprocessor System / Oleg A. Iemets , Yelizaveta M. Yemets, Dmitriy N. Olhovskiy // Journal of Automation and Information Sciences. – 2012. – Vol. 44, №6. – Р. 51–60.
 • Iemets O.O. Solving Linear Conditional Completely Combinatorial Optimization Problems on Permutations by the Branch and Bound Method / O.O. Iemets, Ye.M. Yemets, T.A. Parfonova, T.V. Chilikina // Journal of Automation and Information Sciences. – 2013. – Vol. 49, № 2 – Р. 264-278.

Наукові зв’язки з іншими ВНЗ

Наукові зв’язки кафедри підтримуються з багатьма науковими та вищими навчальними закладами України, серед яких:

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Харківський національний університет радіоелектроніки;
 • Хмельницький національний університет 
 • Донецький національний університет
 • Східноукраїнський університет ім. В. Даля та ін.