кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Інформація для вступників
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Студентське життя
Olympiada
НДР
Наукова робота студентів
Конференції
Міжнародний центр
Науково-методологічні семінари
Студентський науковий вісник з Економічної кібернетики
Наші випускники
Контакти

Громадська спілка
«Міжнародний центр досліджень соціально-економічних проблем модернізації та розвитку кооперації»

Громадська спілка «Міжнародний центр досліджень соціально-економічних проблем модернізації та розвитку кооперації» (далі – Центр) створений установчими зборами 16 липня 2015 року. Засновниками стали:

 • ТОВ «Сімферопольський виноконьячний завод», м. Дніпро (генеральний директор С. В. Іванов, завідувач кафедри фінансів та маркетингу ДВНЗ «Придніпровська академія будівництва та архітектури», доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України);
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава (ректор О. О. Нестуля, доктор історичних наук, професор, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки);
 • ГС «Академія економічних наук України», м. Київ (президент О. І. Амоша, директор Інституту економіки промисловості НАН України, доктор економічних наук, професор, академік НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України).

Метою створення та діяльності Центру є інтеграція наукової, науковотехнічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів, громадських об’єднань, комерційних підприємств і наукових установ Національної та галузевих академій наук України для участі в міжнародних проектах, розробки та виконання пріоритетних наукових програм, проведення наукових досліджень на міжнародному, національному та регіональному рівнях, експериментальних та методичних розробок тощо на засадах поєднання вітчизняних та залучення іноземних кадрових, фінансових, технічних та організаційних ресурсів відповідно до чинного законодавства.

Для досягнення статутної мети Центр у відповідності до чинного законодавства реалізує такі завдання:

 • участь у розробленні та виконанні міжнародних проектів, державних та регіональних цільових програм економічного і соціального розвитку;
 • проведення спільних наукових досліджень, експериментальних та інноваційних розробок тощо, у тому числі за рахунок міжнародних проектів та грантів, державного бюджету та власних надходжень членів спілки;
 • участь у створенні науково-навчальних, науково-дослідних об’єднань, інноваційних структур та інших організаційних форм кооперації;
 • впровадження спільно створених інноваційних продуктів у виробництво, інші галузі економіки тощо;
 • забезпечення набуття, охорони та захисту прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності;
 • провадження спільної видавничої та інформаційно-ресурсної діяльності;
 • залучення наукових працівників з наукових установ і організацій Національної та галузевих академій наук України, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів на основі трудового договору (контракту) для провадження освітньої наукової діяльності, зокрема до підготовки аспірантів і докторантів, підготовки та експертизи підручників, навчальних посібників, освітніх програм та стандартів вищої освіти для забезпечення навчального процесу у вищій школі;|
 • організація наукових досліджень молодих вчених, докторантів та аспірантів, виробничої практики студентів вищих навчальних закладів із забезпеченням їх безпосередньої участі у проведенні наукових досліджень.

Керівними органами Центру є:

 • загальні збори як вищий керівний орган;
 • правління як керівний орган у період між загальними зборами;
 • науковий директор, що обирається загальними зборами зі складу правління;
 • наукова рада – дорадчий орган при науковому директорі.

У 2015–2020 рр. діяльність Центру спрямована на реалізацію наукової програми «Проблеми модернізації національної економіки та розвитку кооперації в системі життєзабезпечення регіонів України», яка містить три напрями досліджень:

 • підтема А. «Методологія модернізації: іноземний досвід та перспективи впровадження в Україні»;
 • підтема Б. «Методологія розвитку кооперації в сільській місцевості України: ретроспектива та перспективи»;
 • підтема В. «Оцінка та моделювання процесів модернізації та збалансованого сталого розвитку регіонів України».

З метою реалізації зазначеної наукової програми обґрунтована та зареєстрована в установленому порядку (№ державної реєстрації 0116U002925) тема науково-дослідної роботи «Модернізація вітчизняної економіки та розвиток кооперації в системі життєзабезпечення регіонів України» (наукові керівники: д. е. н. С. В. Іванов, д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Ляшенко).

Науковий директор ГС «Міжнародний центр досліджень соціально-економічних проблем модернізації та розвитку кооперації» - завідувач кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України М. Є. Рогоза

ПІДСУМКИ РОБОТИ ЦЕНТРУ У 2015 РОЦІ

1. Розробка теоретико-методологічних засад дослідження

1.1. Обґрунтування теми науково-дослідної роботи «Проблеми модернізації національної економіки та розвитку кооперації в системі життєзабезпечення регіонів України» (2015–2020 рр.):

 • підтема А. «Методологія модернізації: іноземний досвід та перспективи впровадження в Україні» (д. е. н. С. В. Іванов, д. е. н. В. І. Ляшенко, к. е. н. М. О. Солдак, Г. В. Колєснікова);
 • підтема Б. «Методологія розвитку кооперації в сільській місцевості України: ретроспектива та перспективи» (д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Перебийніс, к. е. н. К. Ю. Вергал, к. е. н. О. К. Кузьменко, М. М. Іваннікова, Н. В. Кузьменко);
 • підтема В. «Оцінка та моделювання процесів модернізації та збалансованого сталого розвитку регіонів України» (д. е. н. Ю. М. Харазішвілі, к. е. н. О. С. Вишневський, к. е. н. Р. В. Прокопенко).

1.2. Розробка методології та методики-програми дослідження за підтемами науково-дослідної роботи «Проблеми модернізації національної економіки та розвитку кооперації в системі життєзабезпечення регіонів України» (2015–2020 рр.):

 • розробка методики-програми дослідження «Методологія модернізації: іноземний досвід та перспективи впровадження в Україні» (д. е. н. С. В. Іванов, д. е. н. В. І. Ляшенко, к. е. н. М. О. Солдак, Г. В. Колєснікова).
 • розробка методології стратегування сільських громад та територій за підтемою «Методологія розвитку кооперації в сільській місцевості України: ретроспектива та перспективи» (д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Перебийніс, д. е. н. В. І. Ляшенко,к. е. н. К. Ю. Вергал, к. е. н. О. К. Кузьменко, М. М. Іваннікова, Н. В. Кузьменко).
 • розробка методології та методики-програми дослідження проблем розвитку та модернізації кооперації як одного із основних факторів розвитку сільських територіальних громад за підтемою «Методологія розвитку кооперації в сільській місцевості України: ретроспектива та перспективи» (д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Перебийніс, к. е. н. К. Ю. Вергал, к. е. н. О. К. Кузьменко, М. М. Іваннікова, Н. В. Кузьменко).
 • розробка методики-програми дослідження «Оцінка та моделювання процесів модернізації та збалансованого сталого розвитку регіонів України» (д. е. н. Ю. М. Харазішвілі, к. е. н. О. С. Вишневський, к. е. н. Р. В. Прокопенко).

2. Підготовка і видання монографій, розділів у монографіях

 • Конкурентоспроможність підприємств в умовах ринкової економіки : у 3-х т. / за заг. ред. В. С. Ніценка, О. В. Захарченка, М. А. Зайця. – Одеса : ВМВ, 2015.
 • Том 2: Теоретико-методологічні основи конкурентоспроможності : монографія / Гавриш В. І., Перебийніс В. І., Яценко О. М. та ін. – 174 с.

3. Підготовка і видання статей у наукових журналах і збірниках наукових праць

3.1. Іванов С. В. Розвиток національної економіки на засадах неоіндустріальної модернізації / С. В. Іванов, В. І. Перебийніс, Є. В. Котов, О. В. Федірець. // Управління економікою: теорія та практика. Четверті Чумаченківські читання: збірник наукових праць. / НАН України, Ін-т економіки промисловості; редкол.: О. І. Амоша (голов. ред.), В. І. Ляшенко (відп. ред.), Л. М. Кузьменко та ін. – Київ, 2015. – С. 31–41.

3.2. Ivanov S. Investigation of the Integrated Trade Structure Environment Using Agent-oriented Approach / S. Ivanov, M. Rogoza, K. Verhal // Економічний вісник Донбасу. – 2015. – № 4 (42). – С. 117–121.

3.3. Рогоза М. Є. Особливості формування та вдосконалення інформаційного забезпечення процесно-орієнтованого управління торговельними підприємствами. / М. Є. Ро-гоза, С. П. Тронь. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Сер. : Економічні науки. – 2015. – № 15(3). – С. 89–93.

3.4. Рогоза М. Є. Концептуальні засади інформаційного забезпечення процесно-орієнтованого управління торговельними підприємствами. / М. Є. Рогоза, С. П. Тронь. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Сер. : Економічні науки. – 2016. – № 16(3). – С. 51–54.

4. Апробація результатів наукових досліджень на науково-практичних конференціях, круглих столах. Підготовка та опублікування тез доповідей

4.1. Кузьменко О. К. Використання когнітивного моделювання при дослідженні економічного потенціалу підприємства. / О. К. Кузьменко, А. С. Бикова // Економіка сьогодні: проблеми, моделювання та управління : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (18–20 листопада 2015 року, м. Полтава). – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 89–93.

4.2. Кузьменко О. К. Моделювання динаміки розвитку соціально-економічних систем. / О. К. Кузьменко, І. А. Томчук. // Економіка сьогодні: проблеми, моделювання та управління : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (18–20 листопада 2015 року, м. Полтава). – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 93–97.

4.3. Перебийніс В. І. Інституціональні аспекти розвитку сільських територій у контексті концепції соціальної держави / В. І. Перебийніс, Ю. В. Перебийніс. // Громадянське суспільство і формування нової парадигми соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (25 вересня 2015 р., м. Київ). – Київ : СЕУ, 2015. – С. 240–250.

4.4. Засідання круглого столу «Управління бізнесом в умовах нестабільності зовнішнього середовища», Полтавський університет економіки і торгівлі, 25 листопада 2015 р. (д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Перебийніс, д. е. н. В. І. Ляшенко).

4.5. Засідання круглого столу «Сучасні проблеми управління економікою: трансформація механізмів фінансування соціальної сфери та освіти», виїзне засідання в м. Полтаві Відділення економіки НАН України, 15 грудня 2015 р. (д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Ляшенко, д. е. н. В. І. Перебийніс).

4.6. Цикл науково-методологічних семінарів «Взаємодія науки, освіти і бізнесу: стратегія ПУЕТ», Полтавський університет економіки і торгівлі (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Перебийніс В. І., к. е. н. Кузьменко О. К., Іваннікова М. М.). – Полтава, 2015.

ПІДСУМКИ РОБОТИ ЦЕНТРУ У 2016 РОЦІ

1. Реалізація теоретико-методологічних засад дослідження. Підготовка науково-методичних рекомендацій

1.1. Визначення теоретичних основ модернізації національної економіки. Дослідження глобального економічного простору (д. е. н. С. В. Іванов, д. е. н. В. І. Ляшенко, к. е. н. М. О. Солдак, Г. В. Колєснікова).

1.2. Дослідження потенціалу розвитку сільської обслуговуючої кооперації України (д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Перебийніс, к. е. н. К. Ю. Вергал, к. е. н. О. К. Кузьменко, М. М. Іваннікова, Н. В. Кузьменко).

1.3. Визначення теоретичного, методичного та інформаційного забезпечення економічної складової процесів модернізації на державному та регіональному рівнях управління (д. е. н. Ю. М. Харазішвілі, к. е. н. О. С. Вишневський, к. е. н. Р. В. Прокоменко).

1.4. Розробка пропозицій по програмі «Створення Агрологістичного центру» для Харківського регіонального центру з інвестицій та розвитку Мінекономіки (д. е. н. В. І. Ляшенко, д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Перебийніс).

1.5. Статистичний аналіз та інформаційне забезпечення систем моніторингу соціально-економічних процесів [Текст] : звіт по науково-дослідній роботі / Роскладка А. А., Івченко Є. І., Коливушка Н. І., Рогоза С. М., Тронь С. П., Лев В. М., Рогоза В. М., Яковенко Т. І. ; науковий керiв. авт. кол. М. Є. Рогоза. – Полтава, 2016. – 179 с.

2. Підготовка і видання монографій, розділів у монографіях

2.1. Перебийніс В. І., Перебийніс О. В. Стратегічне управління логістикою агропродовольчого комплексу // Інноваційна логістика: концепції, моделі, механізми : монографія / за наук. ред. М. Ю. Григорак та Л. В. Савченко. – Київ : Логос, 2015, с. 151–163.

3. Підготовка і видання статей у наукових журналах і збірниках наукових праць

3.1. Вишневський О. С. Проблеми стратегічного управління соціально-економічним розвитком України з урахуванням процесів децентралізації / О. С. Вишневський // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 1. – С. 14–22.

3.2. Іванов С. В. Децентралізація сільських громад: європейський досвід та перспективи для України. / С. В. Іванов, В. І. Ляшенко, М. М. Іваннікова. // Економічний вісник Донбасу. – 2016. – № 2 (44). – С. 50–55.

3.3. Іванов С. В. Зарубіжний досвід розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – Сер. : Економічні науки. – 2016. – № 5 (77). – С. 53–59.

3.4. Іванов С. В. Концепція соціальної держави як теоретична база розвитку сільських територій / С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, В. І. Перебийніс // Економічний вісник Донбасу. – 2016. – № 1 (43). – С. 51–55.

3.5. Іванов С. В. Обґрунтування стратегічних рішень розвитку споживчої кооперації методами когнітивного моделювання / С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко. // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – Сер. : Економічні науки. – 2016. – № 1 (73). – С. 114–119.

3.6. Іванов С. В. Оцінка перспектив неоіндустріальної модернізації промислового регіону / С. В. Іванов, Є. В. Котов // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 1. – С. 61–70.

3.7. Кузьменко Н. В. Особливості інвестицій в сільськогосподарські підприємства / Н. В. Кузьменко // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 1. – С. 110–114.

3.8. Перебийніс В. І. Техніко-технологічне забезпечення конкурентоспроможності на засадах енергетичного менеджменту / В. І. Перебийніс, О. В. Федірець, В. І. Гавриш // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 1 (30). – С. 110–114.

3.9. Якубовський М. М. Модернізація економіки промислових регіонів: спроба концептуалізації / М. М. Якубовський, В. І. Ляшенко // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 1. – С. 188–195.

3.10. Ivanov S. Architecture of multi-agent systems of integrated commercial structure in the conditions of globalization / S. Ivanov, M. Rogoza, K. Verhal // European Cooperation : International Collection of scientific proceedings. – 2016. – Vol. 8. – No 15. – Р. 39–47.

3.11. Ivanov S. V. Organizational development of agro-industrial complex on basis of cooperation and intergration / S. V. Ivanov, V. I. Perebyynis, L. V. Oleksenko, A. V. Svitlychna. // Економічний вісник Донбасу. – 2016. – № 4(46). – С. 41–46.

3.12. Ivanov S. Wlasciwosci modernizacji sfery przedsiebiorczej w kontekscie panstwowej polityki gospodarczej na Ukrainie / S. Ivanov, V. Lyashenko, A. Tolmachova, O. Kvilinskyi // Wspolpraca europejska. – 2016. – Vol. 8(15). – Р. 93–100.

3.13. Perebyynis V. Energy efficient regional development strategies / V. Perebyynis, V. Havrish, U. Perebyynis // Wspolpraca europejska. – 2016. – Vol. 8(15). – Р. 99–107.

4. Апробація результатів наукових досліджень на науково-практичних конференціях, круглих столах. Підготовка та опублікування тез доповідей

4.1. Іванов С. В. Анкетне опитування як інструмент досліджень проблем модернізації та кооперації. / С. В. Іванов, В. І. Перебийніс, Л. В. Олексенко // Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: людинорозмірність, духовність, партнерство, кооперація : матеріали I Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 1 листопада 2016 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 83–85.

4.2. Іванов С. В. Модель мультиагентної системи інтегрованої торговельної структури / С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, К. Ю. Вергал // Економіка сьогодні: проблеми мо-делювання та управління : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 15–16 листопада 2016 р. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 59–61.

4.3. Іванов С. В. Розвиток кооперативної системи сільської місцевості / С. В. Іванов, В. І. Перебийніс, Л. В. Олексенко // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управлінн я: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 15–16 листопада 2016 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 56–59.

4.4. Кузьменко О. К. Використання структурно-функціонального моделювання управління розвитком підприємства / О. К. Кузьменко, А. І. Жданов // Економіка сьогодні: проблеми, моделювання та управління : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (15–16 листопада 2016 року, м. Полтава). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 72–75.

4.5. Перебийніс В. І. Розвиток обслуговуючої кооперації: проблеми і перспективи / В. І. Перебийніс, А. В. Світлична. // Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: людинорозмірність, духовність, партнерство, кооперація : матеріали I Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 1 листопада 2016 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 164–167.

4.6. Перебийніс В. І. Розвиток сільських територій: проблеми і перспективи / В. І. Перебийніс, Ю. В. Перебийніс // Проблеми розвитку аграрної економіки в умовах глобалізації : збірник матер. наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої пам’яті професора В. Я. Амбросова (10 березня 2016 р., м. Харків). – Харків : Смугаста типографія, 2016. – С. 73–76.

4.7. Методологічні семінари ІЕП НАН України на Дискусійному майданчику з методології оргпроектування та стратегування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: (https://www.facebook.com/groups/612950692174117/) м. Київ (д. е. н. В. І. Ляшенко, д. е. н. Ю. М. Харазішвілі, д. с. н. Е. А.Афонін, к. е. н. О. С. Вишневський, к. е. н. О. В. Лях, Н. Трушкіна).

4.8. Цикл науково-методологічних семінарів «Взаємодія науки, освіти і бізнесу: стратегія ПУЕТ», Полтавський університет економіки і торгівлі (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Перебийніс В. І., к. е. н. Кузьменко О. К., Іваннікова М. М.). – Полтава, 2016.

4.9. Особливості процесів неоіндустріалізації у Дніпропетровській області (д. е. н. С. В. Іванов, д. е. н. В. І. Ляшенко): Доповідь на Міжнародній науково-практичній конференції «Економічна система країни: зовнішні та внутрішні фактори впливу», м. Дніпропетровськ, 6–7 травня 2016 р.

4.10. Державне регулювання процесів модернізації пострадянських країн: проблеми організації та моніторингу (д. е. н. С. В. Іванов, д. е. н. В. І. Ляшенко, к. е. н. Є. В. Котов) : Доповідь на Міжнародній науковій конференції «Країни пострадянського простору: виклики модернізації», Інститут всесвітньої історії НАН України, м. Київ, 9 червня 2016 р.

4.11. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток кооперативного руху в Україні», м. Київ, Національний університет біотехнологій і природокористування,
24–25 травня 2016 р. (д. е. н. Ляшенко В. І., к. е. н. Світлична А. В.).

4.12. Круглий стіл «Потенціал кооперації та підприємництва фермерських господарств – основа розвитку сільської територіальної громади», м. Полтава, Полтавський університет економіки і торгівлі, 21 червня 2016 р. (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Перебийніс В. І., Кузьменко Н. В.).

4.13. Симпозіум «Україна-Польща: синергічна співпраця», Познанський економічний університет, м. Познань, Польща, 8 червня 2016 р. (д. е. н. Амоша О. І., д. е. н. Ляшенко В. І.).

4.14. Міжнародна науково-практична конференція «Маловуглецева економіка в розвитку регіону Великопольський», м. Познань (Польща), Фундація «Інститут розвитку міжнародного співробітництва», Державний економічний університет в Познані, 8 вересня 2016 р. (д. е. н. Амоша О. І., д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Рогоза М. Є.).

5. Організаційні заходи. Співпраця з органами державного управління та місцевого самоврядування, громадськими організаціями

5.1. Укладання протоколу про напрями співробітництва у сфері розвитку кооперації в умовах децентралізації з Драбівською районною радою Черкаської області (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Перебийніс В. І.).

5.2. Укладання протоколу про перспективні напрями співпраці з Полтавською районною радою Полтавської області. Розробка плану заходів по співпраці (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Перебийніс В. І., Кузьменко Н. В.).

5.3. Співпраця з ГО «Інститут міста», м. Полтава (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Ляшенко В. І.).

5.4. Співпраця з Федерацією роботодавців Дніпропетровської області та Дніпропетровською обласною радою з проблем модернізації економіки області (д. е. н. Іванов С. В., д. е. н. Ляшенко В. І., к. е. н. Котов Є. В., Колєснікова Г. В.).

5.5. Укладання протоколу про напрями співробітництва у сфері розвитку кооперації в умовах децентралізації з Поліською районною радою Київської області (д. е. н. Амоша О. І., д. е. н. Ляшенко В. І.).

ПІДСУМКИ РОБОТИ ЦЕНТРУ У 2017 РОЦІ

1. Реалізація теоретико-методологічних засад дослідження. Підготовка науково-методичних рекомендацій

1.1. Вивчення європейського досвіду модернізації економіки. Дослідження соціально-економічного потенціалу європейської модернізації та перспективи його використання в умовах асоціації з ЄС (д. е. н. С. В. Іванов, д. е. н. В. І. Ляшенко, к. е. н. М. О. Солдак, Г. В. Колєснікова).

1.2. Дослідження стану та перспектив розвитку кредитної кооперації (д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Перебийніс, к. е. н. К. Ю. Вергал, к. е. н. О. К. Кузьменко, к. е. н. М. М. Іваннікова, Н. В. Кузьменко).

1.3. Теоретико-методологічне обґрунтування соціальної складової процесів модернізації (д. е. н. Ю. М. Харазішвілі, к. е. н. О. С. Вишневський, к. е. н. Р. В. Прокоменко).

1.4. Іванов С. В. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації: науково-методичні засади: методичні рекомендації / С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, В. І. Перебийніс, В. І. Ляшенко, А. В. Світлична, Л. В. Олексенко. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 28 с.

2. Підготовка і видання монографій, розділів у монографіях

2.1. Ivanov S., Perebyynis V., Havrish V., Perebyynis U. Low-carbon economy: modern view of energy concept of Serhiy Podolynsky // Economic transformation in Ukraine: comparative analysis and European. – Warsaw : Consilium Sp.zo.o. – 2017, P. 79–91.

3. Підготовка і видання статей у наукових журналах та збірниках наукових праць

3.1. Рогоза М. Є. Модернізація економіки України у контексті неоіндустріалних перетворень / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко // Вісник економічної науки України. – 2017. – № 1 (32). – С. 78–83.

4. Апробація результатів наукових досліджень на науково-практичних конференціях, конгресах, круглих столах. Підготовка і опублікування тез доповідей

4.1. Іванов С. В. Актуальні питання сільського розвитку. / С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, В. І. Перебийніс, Х. З. Махмудов // Модернізація економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 29–30 вересня 2017 р.). У 2-х частинах. – Дніпро : ПДАБА, 2017. – Ч. 1. – С. 45–48.

4.2. Іванов С. В. Економічні наслідки децентралізації для сільських громад України / С. В. Іванов, В. І. Ляшенко, М. М. Іваннікова // International scientific-practical conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies, February 24, 2017. – Tbilisi, Georgia : Baltija Publishing. – С. 62–65.

4.3. Іванов С. В. Особливості управління інтеграційними процесами на підприємствах сільської обслуговуючої кооперації / С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, К. Ю. Вергал // Модернізація економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 29–30 вересня 2017 р.) : у 2-х ч. – Дніпро : ПДАБА, 2017. – Ч. 2. – С. 117–119.

4.4. Іванов С. В. Проблеми розвитку та моделі управління кооперуванням та інтеграційними процесами підприємств сільської обслуговуючої кооперації / С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, В. І. Перебийніс, К. Ю. Вергал. // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали VIІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (16–17 листопада 2017 р., м. Полтава). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 5–16.

4.5. Перебийніс В. І. Життєвий цикл сільського населеного пункту / В. І. Перебийніс. // Сучасні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій в Україні : збірник матеріалів Шістнадцятих річних зборів Конгр. вчен. економістів-аграрників та міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 1 червня 2017 р. – Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. – С. 225–228.

4.6. Иванов С. В. Организационные вопросы децентрализации государственного сектора – чего ожидать от децентрализации правительства Украины в эпоху глобализации / С. В. Іванов, В. І. Ляшенко, М. М. Іваннікова. // International scientific conference Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization, March 24, 2017. – Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. – С. 63–66.

4.7. Науково-практична конференція «Освітня безпека та економічний розвиток «Україна-Польща» (у рамках III наукового симпозіуму «Україна-Польща – синергетична співпраця»), м. Полтава, Полтавський університет економіки і торгівлі, 15 лютого 2017 р. (д. е. н. Іванов С. В., д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Перебийніс В. І.).

4.8. Всеукраїнська науково-практична конференція з бджільництва «Національний продукт. Кооперативний рух. Експортний потенціал», м. Полтава, Полтавська обласна державна адміністрація, 23 лютого 2017 р. (д. е. н. Ляшенко В. І., к. е. н. Світлична А. В.).

4.9. Круглий стіл «Кооперативний рух Європи: реальність чи утопія для України», м. Полтава, Полтавська державна аграрна академія, 26 квітня 2017 р. (д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Перебийніс В. І., к. е. н. Світлична А. В.).

4.10. Цикл науково-методологічних семінарів «Взаємодія науки, освіти і бізнесу: стратегія ПУЕТ», Полтавський університет економіки і торгівлі (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Перебийніс В. І., к. е. н. Кузьменко О. К., Іваннікова М. М.). – Полтава, 2017.

4.11. Симпозіум «Україна-Польща: синергічна співпраця», м. Варшава, Польща, 23–24 жовтня 2017 р. (д. е. н. Амоша О. І., д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Ляшенко В. І.).

5. Організаційні заходи. Співпраця з органами державного управління та місцевого самоврядування, громадськими організаціями

5.1. Співпраця з ГО «Інститут міста», м. Полтава. Участь в обґрунтуванні «Концептуальних підходів щодо розробки стратегії економічного розвитку м. Полтави до 2020 року» (д. е. н. Іванов С. В., д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Перебийніс В. І., д. е. н. Харазішвілі Ю. М., Сергійчук В. О.).

5.2. Співпраця з Полтавською районною радою Полтавської області (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Перебийніс В. І., Кузьменко Н. В.).

5.3. Співпраця з Бородянською районною радою Київської області (д. е. н. Амоша О. І., д. е. н. Ляшенко В. І.).

ПІДСУМКИ РОБОТИ ЦЕНТРУ В 2018 РОЦІ
(січень-жовтень)

1. Реалізація теоретико-методологічних засад дослідження. Підготовка науково-методичних рекомендацій

1.1. Визначення факторів формування науково-освітнього інституційного середовища регіонів ЄС та світу в умовах модернізації. Дослідження модернізаційних процесів в регіонах світу (д. е. н. С. В. Іванов, д. е. н. В. І. Ляшенко, к. е. н. М. О. Солдак, Г. В. Колєснікова).

1.2. Формування концепції створення інтегрованих структур торгівлі (д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Перебийніс, к. е. н. К. Ю. Вергал, к. е. н. О. К. Кузьменко, к. е. н. М. М. Іваннікова, Н. В. Кузьменко).

1.3. Обґрунтування теоретико-методологічних підходів до формування інноваційних чинників забезпечення процесів модернізації (д. е. н. Ю. М. Харазішвілі, к. е. н. О. С. Вишневський, к. е. н. Р.В.Прокоменко).

1.4. Іванов С. В. Стан та перспективи розвитку кредитної кооперації: методичні рекомендації / С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, В. І. Ляшенко, В. І. Перебийніс, М. М. Іваннікова, Г. В. Колеснікова. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 56 с.

1.5. Іванов С. В. Створення соціальних підприємств та соціальних кооперативів як шлях до інклюзивної економіки: науково-методичні рекомендації / С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, В. І. Ляшенко, В. І. Перебийніс, О. В. Лях, Н. В. Кузьменко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 72 с.

1.6. Рогоза М. Є. Розвиток кооперативної системи: програма навчального курсу / М. Є. Рогоза, В .І. Перебийніс, В. І. Ляшенко, А. В. Світлична, О. В. Лях. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 9 с.

2. Підготовка і видання монографій, розділів у монографіях

2.1. Перебийніс В. І. Ефективність використання енергетичних ресурсів у логістичних системах агропродовольчого комплексу : монографія / В. І. Перебийніс, О. Г. Захарченко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 185 с.

2.2. Некоторые подходы исследования экономической теории / Н. Е. Рогоза // Концептуальное моделирование процессов самоорганизации и самоуправления : коллективная монография ; под науч. ред. В. А. Ткаченка. – Днепр : УАН, Монолит, 2018. – С. 15–29.

2.3. Причинно-следственная концепция оперативного управления / А. И. Амоша, В. А. Ткаченко, Н. Е. Рогоза // Введение в теорию причинности следствий : концепт.-аналит. альм. в 7 томах. – Днепр : ДУАН, Монолит, 2018. Т. 2 : Природная неизбежность физической экономики. – 258 с.

2.4. Реструктуризація національної держави чи проектування майбутнього / В. А. Ткаченко, М. Є. Рогоза, К. В. Завгородний // Введение в теорию причинности следствий : концепт.-аналит. альм. в 7 томах. Т.3 : Природні підгрунтя розвитку нової суспільної формації / С. В. Войт та ін. – 2018. – 280 с.

2.5. Рогоза М. Є. Управління економічними об’єктами: інформаційний аспект вдосконалення бізнес-процесів : монографія / М. Є. Рогоза, С. П. Тронь. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 195 с.

3. Підготовка і видання статей у наукових журналах і збірниках наукових праць

3.1. Іванов С. В. Інтеграційні зв’язки в системі агропродовольчого комплексу національної економіки / С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, В. І. Перебийніс, К. Ю. Вергал, Л. В. Олексенко, Ю. В. Перебийніс // Вісник економічної науки України. – 2018. – № 1. – С. 42–52.

4. Апробація результатів наукових досліджень на науково-практичних конференціях, круглих столах. Підготовка та опублікування тез доповідей

4.1. Кузьменко О. К. Робота у складі робочою групи із підготовки доповіді «Потребительские кооперативы 2030: миссия и видение» для участі у балотуванні в члени Правління ЄвроКооп Голови Правління Укркооспілки (м. Київ, Укоопспілка, червень 2018 р.).

4.2. Иванов С. В. Обслуживающие кооперативы в сельском хозяйстве / С. В. Иванов, В. И. Перебийнос, А. В. Светличная // Современные тенденции в образовании и науке: состояние и перспективы : сб. мат-лов междунар. науч.-практ. конф. ; в 4-х томах. – Караганды : КЭУК, 2018. Т. 4. – С. 243–247.

4.3. Иванов С. В. Проблемы развития сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов / С. В. Иванов, Н. Е. Рогоза, В. И. Перебийнос, К. Ю. Вергал // Современные тенденции в образовании и науке: состояние и перспективы : сб. мат-лов междунар. науч.-практ. конф. ; в 4-х томах. – Караганды : КЭУК, 2018. Т. 4. – С. 280–284.

4.4. Круглий стіл «Індекс Євроінтеграційного Економічного Поступу в Україні за 2014–2016 роки. Презентація результатів у Полтавській області», Полтавська облдержадміністрація, 14 лютого 2018 р. (д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Рогоза М. Є., к. е. н. Кузьменко О. К., к. е. н. Вергал К. Ю., Кузьменко Н. В.).

4.5. Міжнародна науково-практична конференції «Модернізація в промисловості та сфері послуг», Катовіце, Польща, 12–13 жовтня 2018 р. (д. е. н. Амоша О. І., д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Ляшенко В. І.) в рамках співпраці між Україною та Польщею по розвитку економічних процесів та освіти – 40-а ювілейна наукова конференція «modernity of industry and services» (Вісла_Катовіце, Польща), організаторами та співорганізаторами якої були вищі навчальні заклади, наукові установи Польщі та України: Scientific society of organization and management Department in Katowice; University of economics in Katowice Faculty of Management; Silesian university of technology Faculty of Organizaon and Management; Полтавський університет економіки і торгівлі (Poltava University of Economics and Trade), Академія Економічних наук України, Інститут економіки промисловості НАН України, Славянський державний педагогічний університет, Житомирський державний технологічний університет. Підготовлено та представлено доповідь на секції «Nauka i przemysl w dobie rozwoju wspolczesnej gospodarki rynkowej (Prowadzacy sesjc: Prof. dr hab. Kazimierz Pajak)» на тему: «Perspectives of the Integration to European Scientific Space and Economic Structure Modernization of the Industrial Regions in Ukraine», співавторами якої були: Prof. dr. hab. Oleksandr Amosha, Prof. dr hab. Viacheslav Liashenko, Prof. dr hab. Mykola Rogoza, Prof. dr. hab. Sergii Ivanov.

5. Співпраця з органами державного управління та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, суб’єктами господарювання

5.1. Співпраця з Асоціацією об’єднаних територіальних громад України: підготовка пропозицій щодо участі у спільних проектах (д. е. н. Амоша О. І., д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Перебийніс В. І.).

5.2. Співпраця з Рунівщинською територіальною громадою Полтавського району Полтавської області:

 • розробка основних засад співпраці, ознайомлення з потенціалом територіальної громади (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Перебийніс В. І., д. е. н. Ляшенко В. І.);
 • підготовка проекту статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Рунівщина-молокопродукт» (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Перебийніс В. І., к. е. н. Олексенко Л. В.);
 • підготовка проекту бізнес-плану сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Рунівщина-молокопродукт» (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Перебийніс В. І., к. е. н. Олексенко Л. В.).

5.3. Співпраця з ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області»: підготовка наукової записки «Про фінансове забезпечення капітального ремонту доріг Полтавської області» (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Перебийніс В. І., д. е. н. Ляшенко В. І., к. е. н. Юрко І. В., к. е. н. Олексенко Л. В.).

5.4. Співпраця з Агентством регіонального розвитку Полтавської області (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Перебийніс В. І.):

 • розробка формуляра анкети «Проблеми розвитку територіальної громади»;
 • розробка формуляра «Соціального паспорта територіальної громади»;
 • економічне обґрунтування надання послуг територіальній громаді «Розробка стратегічного плану розвитку до 2021 року».