кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Інформація для вступників
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Студентське життя
Olympiada
НДР
Наукова робота студентів
Конференції
Міжнародний центр
Науково-методологічні семінари
Студентський науковий вісник з Економічної кібернетики
Наші випускники
Контакти

 

           

Головною метою підготовки фахівців з економічної кібернетики є задоволення потреб особистостей, господарюючих суб’єктів, урядових інститутів, громадських організацій та держави в цілому в отриманні відповідного продукту освітньої галузі. Реалізація визначеної мети здійснюється через:

 • задоволення потреб особистості у вищій освіті, розвитку інтелектуальних, культурних, духовних, світоглядних і загальнолюдських якостей, оволодінні професійними знаннями та уміннями;
 • задоволення потреб підприємств усіх форм власності у висококваліфікованих фахівцях з економічної кібернетики;
 • задоволення потреб університету у власному розвитку, а також у формуванні позитивного іміджу університету.

Завданнями підготовки фахівців з економічної кібернетики є:

 • розвиток інтелектуальних, фізичних, культурних, духовних, світоглядних і загальнолюдських якостей особистості, національної самосвідомості і патріотизму;
 • здійснення заходів щодо забезпечення пізнання змісту загальноосвітніх дисциплін, а також створення засад для набуття глибоких професійно-орієнтованих системних знань і навичок;
 • формування системи професійних знань і умінь з циклу професійних дисциплін, набуття яких здатне забезпечити ефективну діяльність випускника;
 • забезпечення конкурентоспроможності випускника університету на ринку праці.

Згідно концепції розвитку спеціальності “Економічна кібернетика” визначаються наступними принципами:

 • єдність теоретичної і практичної підготовки, навчальної, наукової і виховної роботи;
 • гуманізація освітньої діяльності, національна спрямованість, органічне поєднання її з історією, культурою та здобутками України;
 • гармонійне поєднання інтегрованості, варіативності та індивідуалізації змісту і форм навчання;
 • демократизація освітньої діяльності, пріоритетність загальнолюдських цінностей;
 • безперервність освіти, цілісність і наступність у навчанні та вихованні;

відповідність вимогам Законів України; нормативним документів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки та інших міністерств; державним стандартам та досвіду освітньої діяльності.

За кафедрою закріплено більше 50 навчальних дисциплін:

1. Для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр:

 1. Web-програмування;
 2. Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації;
 3. Дослідження операцій;
 4. Економіко-математичні методи і моделі (Економетрика);
 5. Економіко-математичні методи і моделі (Оптимізаційні методи і моделі);
 6. Економічна кібернетика;
 7. Інформатика;
 8. Інформаційний бізнес;
 9. Інформаційні системи в економіці;
 10. Інформаційні системи і технології в управлінні;
 11. Комп’ютерна графіка;
 12. Мова SQL;
 13. Моделювання економіки;
 14. Моделювання економічної динаміки;
 15. Операційні системи;
 16. Практикум з інформатики;
 17. Прогнозування соціально-економічних процесів;
 18. Ризикологія;
 19. Системи обробки економічної інформації;
 20. Системи підтримки прийняття рішень;
 21. Теорія систем і системний аналіз;
 22. Технологія проектування та адміністрування БД і СД;
 23. Технологія створення та проектування інтелектуальних систем;
 24. Університетська освіта;
 25. Управління проектами інформатизації.

2. Для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст:

 1. Актуарні розрахунки;
 2. Комп'ютерні мережі;
 3. Корпоративні інформаційні системи;
 4. Математичні моделі в менеджменті та маркетингу;
 5. Моделювання економічної динаміки;
 6. Проектування інформаційних систем;
 7. Системний аналіз;
 8. Управління проектами інформатизації.

3. Для освітньо-кваліфікаційного рівня магістр:

 1. Інтернет-програмування;
 2. Корпоративні інформаційні системи
 3. Математичні моделі трансформаційної економіки;
 4. Методика викладання інформаційних систем і технологій в економіці у ВНЗ;
 5. Моделювання економічної динаміки;
 6.  Моделювання системних характеристик в економіці;
 7. Управління проектами інформатизації;

4. Для студентів інших спеціальностей:

 1. Актуарна математика;
 2. Економіко-математичні методи і моделі (Економетрика. Оптимізаційні методи і моделі);
 3. Економіко-математичні моделі в управління персоналом;
 4. Інтернет програмування;
 5. Інформаційні системи в менеджменті;
 6. Інформаційні системи в менеджменті II;
 7. Інформаційні системи і технології в маркетингу;
 8. Інформаційні системи і технології в менеджменті;
 9. Інформаційні системи і технології в міжнародній економіці;
 10. Інформаційні системи і технології в УПЕП;
 11. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю;
 12. Інформаційні системи і технології у фінансах;
 13. Інформаційні технології в освіті;
 14. Математичні моделі у розрахунках на ПЕОМ;
 15. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
 16. Моделювання інноваційних процесів;
 17. Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка;
 18. Прогнозування соціально-економічних процесів;
 19. Системи підтримки прийняття рішень;
 20. Системи управління базами даних;
 21. Управління ризиками в ЗЕД.

З усіх курсів повністю розроблені навчально-методичні комплекси дисциплін. Підготовлено наукової та навчально-методичної літератури :

 1. монографій – 4;
 2. навчальних посібників з грифом МОНУ –  11 ;
 3. навчально-методичних посібників за кредитно-модульною системою організації навчального процесу – 26;
 4. курсів лекцій з дисциплін – 6;
 5. методичних розробок до виконання лабораторних та практичних робіт – 40;
 6. методичних рекомендацій до написання курсових робіт та проектів – 17;
 7. методичних рекомендацій до написання дипломних та магістерських робіт – 2.

Підготовлено програми та завдання до 4-х навчальних практик, 1 – виробничої та 2 – переддипломних практик.

У 2004 році було проведено ліцензування спеціальності «Економічна кібернетика» за ОКР «бакалавр». Була отримана ліцензія на підготовку 75 бакалаврів. Перший набір за спеціальністю 6.050102 «Економічна кібернетика» був здійснений в 2004 році у кількості 46 осіб.
У 2008 році було проведено акредитацію напряму «Економічна кібернетика» за ОКР «бакалавр» та ліцензування за спеціальністю «Економічна кібернетика» за ОКР «спеціаліст» та «магістр», які були акредитовані у 2009 році.
У 2014 році було проведено акредитацію напряму «Економічна кібернетика» за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр».
З 2004 року по теперішній час (2014 р.) було підготовлено:

  • за спеціальністю 6.050102 «Економічна кібернетика» - 136 бакалаврів;
  • за спеціальністю 7.050102 «Економічна кібернетика» - 34 спеціаліста;
  • за спеціальністю 8.050102 «Економічна кібернетика» - 48 магістрів.